Av. Galip Akdağ

Av. GalipAkdağ

galipakdag@gmail.com
03 March 2013 Sunday 02:00:00

Anayasayı kim yapar-1-

Halen yürürlükte olan 1982 Anayasasının dördüncü maddesinin başlığı "Değiştirilemeyecek hükümler"başlığını taşımaktadır.

Bu maddeye göre, Anayasanın 1.maddesindeki, Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddedeki, Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. madde hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez

Anayasanın birinci maddesi "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir "derken , Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı ikinci maddesi şöyledir:

"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Anayasanın üçüncü maddesi ; Devletin bütünlüğünden Resmi Dilinden ,Bayrağından ,Milli Marşından ve Başkentinden bahsetmektedir.Aynen şöyle :

"Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.Başkenti Ankara`dır.

Anayasanın emredici  nitelikteki bu kuralları ne anlama gelmektedir.?Şu anda   görev başındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi  kurucu iradenin yerine geçerek, değiştirilemeyeceği hüküm altına almış bulunan maddeleri tümüyle değiştirerek, yeni bir isim altında, yepyeni bir Anayasa yapmaya yetkili olmadığını ifade etmektedir.

Mevcut Anayasanın, 1,2,3 ve 4. maddelerinin  aynen muhafaza edilerek Anayasanın geri kalan tüm maddeleri değiştirilse  çıkarılacak olan Anayasa  “2013 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” olarak adlandırılamayacak bu  yeni bir Anayasa olmayıp, 1982 Anayasasında değişiklik yapan kanun olarak nitelendirilecek bu Anayasa  da, kısmen değiştirilmiş bir 1982 Anayasası olarak isimlendirilecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel olarak görev ve yetkilerini belirleyen Anayasanın 87. maddesi aynen şöyledir:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, (...)"Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile" genel ve özel af ilânına, (...) (**) karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir."

Anayasanın  Değiştirilmesi ,Seçimlere ve Halkoylamasına Katılma başlıklı 175.maddesi ise şöyledir.:

"Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümleretabidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine göre gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî Gazetede yayımlanır.Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Av. M. Galip Akdağ