Küreselleşen Dünya ve Misyonerlik-II (Enis Karani Arda)
Reklam
Misafir Kalem

Misafir Kalem

Küreselleşen Dünya ve Misyonerlik-II (Enis Karani Arda)

14 Şubat 2014 - 13:38 - Güncelleme: 30 Ocak 2016 - 09:41

Öyle görünüyor ki Hristiyan misyonerleri Anadolu başta olmak üzere İslâm âlemini hâlâ önemli bir pazar ve etkileme alanı olarak görmektedirler. Nitekim Paris Katolik Enstitüsü Profesörlerinden Danielou da, bu etkilemenin başarıya ulaşması için misyoner hareketinde şu aşamalara riayet edilmesini önermiştir.


1- Misyonerliğin birinci amacı Hıristiyanlığı yaymak ve yeryüzünde Hz. İsa'ya imanı gerçekleştirmektir.

2- O ülkede tanınan aydınlarla yakın bir diyaloga girilerek onların düşüncelerine, eserlerine ve kültürlerine Hristiyanlık unsurları sokulmalıdır.

3- Gelişmiş olan batı medeniyeti ile Hristiyanlık aynı gösterilmelidir. Öyle ki batı gelişmişse, teknik yönden ilerlemişse, bu Hristiyanlığın bir zaferi olarak takdim edilmeye çalışılmalıdır.

4- Hristiyanlığın yayılması için bir yere kilise yapmak, kalıcı ve isabetli bir yol değildir. Orada asıl kalıcı olan, Hristiyanlığın o toplumun kültürü içerisine nüfuz etmesidir. Yoksa Müslümanları vaftiz etmek için boş yere çalışıp durmayın. Başka yollar ve başka çareler deneyin. Onlara Hristiyan âdetlerini, bayramlarını, kültürünü ve ahlâkını aşılamaya çalışmak en avantajlı yoldur.

5- Müslümanlara sevgi ile yaklaşınız. Hz. Muhammed (s.a.s.)'i yalanlamayınız. Hz. İsa'ya da Allah'ın oğludur demeyiniz. Çünkü Müslümanlar bunu kabul etmezler. Daha çok onları kendi milletiyle ve dinî değerleriyle alakalarını kesmeye ya da zayıflatmaya çalışınız. (Prof. Dr. Abdurrahman Küçük, Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri, Ank. 1996, s. 37.)

***

İngiliz sömürge Bakanlığında Ortadoğu’da ajan olarak görev yapan ve birinci vazifesi Osmanlının Ortadoğu’daki nüfuzunu kırmak olan Humpher’ın yapmakla vazifeli olduğu hususları Sömürge Bakanlığı şöyle sıralamıştır:

1-Birbirine komşu bütün müslüman kabile milletlerin arasına fitne ve ihtilaf sokmak. Mezhepler arasında ihtilaf Olduğunu vurgulamak ve birbirine düşürmek. Müslümanlar arasında ırkçılık, milliyetçilik taassubunu körüklemek.

2-Islam bünyesinde tahrif edilmiş din ve mezhepler ihdas edip, icat edeceğimiz bu dinlerin her birisinin bir memleketin insanlarının heva ve hevesine uygun olması için çok ince plan yapmak.

3-Zina, homoseksüellik, içki ve kumar ile Müslümanların arasına fitne ve fesat tohumları saçılacak, bunun için en uygun vesile, bu memlekette yaşayan gayr-ı müslimler olacaktır. Bu gayeyi gerçekleştirmek için onlardan muazzam bir ordu oluşturmamız lazımdır. Bu iş çalışanlara müstemlekeler nezaretinin bütçesinden bol maaş bağlamak lazımdır.

4-Islam memleketlerinde fasid liderler, zalim kumandanlar türetmeye azami ehemmiyet vermek lazımdır. Onları nazırlığın oyuncağı olarak kullanıp, nazırlığın yap dediğini yapacak, yapma dediğini yapmayacak duruma getirmeliyiz. Onların vasıtasıyla Müslümanlara ve İslam memleketlerine istediklerimizi cebr ederek yaptırmalıyız. Mümkün ise Müslümanların liderleri, aslı gayr-ı müslim olanlarını seçtirmeliyiz. Bunu yapmak için bazı ajanlarımızı sureten Islama sokup isteklerimizi icra etmek için yüksek makamlara getirmeliyiz.

5-Misyonerlerin sahasını genişletip, her sınıf ve mesleğe sokmalıyız. Bilhassa doktor, mühendis, muhasebeci vs. mesleklere sokmalıyız. İslam memleketlerinde kilise, okul, hastane, kütüphane ve hayır cemiyetleri açmalıyız. Bunları İslam memleketlerinin dört bir bucağına yaymalıyız. Milyonlarca Hıristiyan kitaplarını meccanen dağıtmalıyız.

6-Kilise ve manastırlara rahip ve rahibe ismi altında casuslarımızı yerleştirmeliyiz. Bunları nakil vasıtası olarak kullanıp, Hıristiyan hareketlere rehberlik yapmalarını temin etmeliyiz. He fikri öğrenip bize haber vermelerini sağlamalıyız. İslam tarihini bozup tahrif etmek ve Müslümanların ahval ve şeraitlerini iyice öğrendikten sonra, onların bütün kitaplarını imha edecek, bir ilim adamı ve Hıristiyan ordusu kurmalıyız.

7-Kızlı erkekli bütün İslam gençliğinin kafasını karıştırıp, dinleri olan İslam hakkında şüphe ve tereddüte düşmelerini temin etmeliyiz. Okul, kitap, spor kulüpleri, neşriyat ve bu iş için yetiştirilmiş elemanlarımız vasıtasıyla onların ahlaklarını sıfıra indirmeliyiz. Yahudi, Hıristiyan ve bütün gayr-ı müslim gençleri, onları avlamak için, birer tuzak olarak kullanmak ve bu iş için gizli dernekler açmak zaruridir.

8-İnsanlar namaz kılmaktan, çalışmaktan nefret ettirilecek, tembellik yaygınlaştırılacak. Tembeller için oyun yerleri açılacak, uyuşturucu madde kullanımı yaygın hale getirilecek.

9-Cihad hakkında onları şüpheye düşürecek ve cihadın geçici olduğunu, vaktinin son bulduğunu telkin edeceksiniz.

10-Müslümanlara, Peygamberin, İslam’dan kastının mutlak din olduğunu bu dinin Yahudilik ve Hıristiyanlık ta olabileceğini, sadece İslam dininin olmadığı inancını aşılayacaksınız.

11-Müslümanları ibadetlerinden men etmeye çalışacak ve “Allah insanların ibadetlerine muhtaç değildir.” diyerek onları ibadetlerin faydaları hakkında tereddüte düşüreceksiniz. Çok şiddetli bir şekilde onları Hac ibadetinden, bir araya getiren cemaatlerden men edeceksiniz. Aynı şekilde camilerin, türbelerin ve medreselerin inşasına mani olmaya çalışacaksınız.

12-Müslümanların akidelerine bidatler sokup, İslami, gericilik ve terör dini olmakla itham edeceksiniz. İslam memleketlerinin geri kaldığını, sarsıntılara maruz kaldığını söyleyecek ve böylece onların Islama olan inançlarını zayıflatmış olacaksınız.

13-Çocukları babalarından uzaklaştırıp, büyüklerinin terbiyelerinden mahrum kalmalarını sağlayacaksınız. Onları biz yetiştireceğiz. Binaenaleyh çocuklar babalarının terbiyelerinden koptukları an, akideden, dinden ve ilimlerden kopmaya mahkûm olacaklardır.

14-Kadını tahrik edip, örtüsünü açmasına sebep olacaksınız. Sebep olarak da örtü İslami bir emir değildir. Abbasiler zamanında ihdas edilmiş bir emirdir. Kadını açtıktan sonra gençleri ona karşı tahrik edip her ikisinin arasında fesadın hasıl olmasını gerçekleştireceksiniz. Evvela bu işi gayr-ı müslim kadınlara yaptıracaksınız. Sonra, Müslüman kadın kendiliğinden bozulup, bunların yaptığını yapacaktır. Müslümanlığı yok etmek için bu iş çok tesirlidir.

15-Cami imamlarının fasık olduklarını iddia edip, onların hatalarını açıklayarak ve her vesile ile onlarla ve onların arkasında namaz kılan cemaatlerin arasına km ve adavet sokup, cemaat ile namaz kılmayı ortadan kaldıracaksınız.

16-Peygamberimiz zamanında bidat olduğu gerekçesiyle, türbelerin hepsinin yıkılması lazımdır diyeceksiniz.

17-Bütün Müslümanlara hürriyet sevgisini aşılayacak ve diyeceksiniz ki; “Herkes dilediğini yapabilir. Emr-i bi ‘l-ma ‘rufnehy-i ani ‘l-münker ve İslam ahkâmının öğretimi farz değildir. “Ayrıca şu ifadeyi de yerleştirmek lazımdır: “Hıristiyan ve Yahudiler kendi dinleri üzeredirler. Kimse kimsenin kalbine giremez.”

18-Doğum sınırlandırılacak ve adamın birden fazla evliliğine mani olunacak.

19-Islam’ın yayılması ve Müslüman olma faaliyetleri kesinlikle men olunacak. İslam’ın milli bir din olduğu fikri yaygınlaştırılacak.

20-Hayır kurumlarının sınırları daraltılacak ve devlete ait bir hale getirilecek. Öyle olacak ki, insanlar cami, medrese vb. hayır kurumları yaptıramaz hale getirilecektir.

21-Müslümanları Kur’an hakkında şüpheye düşürecek ve içinde noksanlık ve fazlalık bulunan Kur’anlar yayınlayıp diyeceksiniz ki; “Kur ‘anlar bozulmuş, birbirini tutmuyor ve birinde bulunan ayet diğerinde bulunmuyor.” Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker ve Yahudi ve Hıristiyanlarla cihadı emreden ayetleri çıkaracaksınız. Aynı şekilde hadisler hakkında da Müslümanlar tereddüde düşürülecek ve Kur’ana yapılması planlanan, tercüme, tenkit, ve tahrifin hadislere de uygulanması gereklidir. (Gümüş, M. Sıddık, Hempher’in İtiraflan, Istanbul, 1990, s. 42-51.)

Günümüz Türkiye’sinde de aynı şekilde Anadolu (Anatolia) Hıristiyanlık için kutsal olan misyonerlerin tarihi ve nihai hedeflerindendir. Dünyada misyonerlik hep bu yüzüyle insanlığa görünmüştür. Şimdi ise Oryantalizm, Globalizm, Küreselleşme, İnsan Hakları vb. isimlerle karşımıza çıkmaktadırlar.

Enis Karani / 5 Şubat 2014

 

Bu yazı 311 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar