NİŞAN 1. Bölüm


Fatma,  boylu boslu şığva kimi güzel bir kız.  Liseyi bitirdikten kelli(sonra) emmisi  genni  belediyeye koymuş torpilden!  Sebehten  gider işe teee akşam  mezanınacak! 

Mehsim   aldığı meeşi  birezini  babasının avcına koyar fıkara. Babaları netsing! Fukara bir herif !  Arta kalanını da genni genne cehiz yapar. Geçenlerde genni bir  Öğretmen istedi. Kız istemedi. Mıkımı  çehresini  salladı istemem deği.  Genni beğenip varıcımış göya! Teheg’!! 

Derken  iki gün sonna  kızın yıllık izini başlamış. Kız yallahhh! Bir  tene  Öğretmen kızdan  kodu  Adana'ya abisinin yanına getti  on beş gün!  Bes oğlan evinden kurtulmak  üçun!

15 gün içinde oğlan evi getti getti geldiler bunnara! 

“ - Anam şu kızıgızı çağırın gelsin, aha oğlan eskerden de geldi, neyi bekloruk   Allalahisen!  Durdu keri dorkine   Kızı  dubaradan çağırın artık !

Bir de baktıkkine  bunnar,  kızın kardaşı gile bir telgraf çektiler . Kız gelsin  de. Şu yüzdüğü dakkak   deği!!! “

 “ Baban yeğin heste , hestahanada yator .  STOP. Durumu eyyi değil , ya ulaşangız,  ya ulaşamayasangız!  STOP ! “

Ammaning , bu heberi alır almaz , eşşek kaçar , Kürt’ün yiter!

Bacıdan , kardaş , bir de gelinleri hemen otobosa   atlayıp geldiler.

Geldiler  kine, ne görsüngler !!!

Kızın babası afat kimi oturor, heneği veror.

Kız , babasını beyle sağlam  gördüğünden  orada dunup kalor .

Öteki böyük kardaşı  kıza dönüp:

- Öp bakım kayınbabanıng elini, aha buda kaynanang! Bu da nişanlıng !

Nişanlıda eskerden gelmiş! Saç, sekkel, bıyyık mıyyık yok! Eynen kabak kimi . Kızın kardaşı gözünün içine bakormuş!  Ellerini öp deği! Kızda huylanmış , odasına girmiş kapıyı da üstüne kitlemiş.

Anam kıza ne dediler, ne demediler baktık kine sebehleyin kapıya bir eraba geldi. İçinde kaynana, oğlan  vardı ,kızdan da anası arkaya bindi. Amma.. kızın sauratı yeğin sallıdı.  Komuş nişan zubunundan  ayakkabı almıya Entep'e getmişler. Kızı en bahalı mağazaya sokollarmış sen beğen, biz alak  deyi . Kız da gönülsüz   gönülsüz geyinormuiş  . Neyse bunnar Entep'tem geldiler. ..

hele gidip te bakım hele  zubun   güzel mi ?  Dedim. Anası gösterdi zubunu! Anca gözeldi . Ke! şeyle nar çiçeği rengi. Neyse anam  bunnar öte beriyi almışlar. Kızı ayakkabıcıya sokmuşlar.

En yektene ayakkabıyı geydirollarmış

Kız gene suratını sallormuş .

 - Amaaannn,  nolucu eyyi işte.

 Güveyi gene henek söylormuş, yüzüne dönüp bakmorrmuş  bile!

Orda genneri güveyi en yektene lokantaya sokmuş!  

Tavık  tava söylemişler. Kız yimornuş!

Oğlan renkten  renge girormuş.

Oğlanın bacısı kibarlık edim  deyi tavık boduna çatalı  saplayım deği pıçağın ucundan kesim  derken bud  fırlamış  kızın anasının kafasına gelmiş.

- Be ‘ nedon kele sıdıke!

Sıdike utancından kıpkırmızı!

Beceremog  barilem  elingdenyi!

Ülümmmm !!!  Bir de kibarlık taslor demiş!

Kız bu sefer gülmüş! Güldüğünde güveyi de gülmüş!

- Senge gülmek yeğin yakışor, hep gül demiş.

Neyse heneği çeksündür  Hösen kimi  çekip sündürmüyek , 

Entep'ten   geldiler. Devlisi gün  şendik çağırdılar. Kız yeğin düşünordu

- Bu iş nasıl olucu? Tanımadan etmeden!

Anası dedi kine : Kız kısmının Göynüne koyarsang , ya davulcuya varır, ya zurnacıya! Heç dinlemeden Kızı genner  gennere söz kestiler, Şirincelik yidiler . Kalın kesek demişler  kız istememiş.  “ Niye ben eşşek miyim beni paradan vericiniz ,“  Demiş . Ya neblim  anam. !  Beleş kız mı verilirmiş !  (Devam edecek...)

AYSEL MASMANACI  BEŞOĞLU

Eğitimci şair ve yazar