ALLAH'I ZİKRETMENİN FAZİLETİ (2)


                     

İnsanların dünya ahiret saadeti için birçok eserler ortaya koyan, Prof. Dr. Haydar Baş hocamız bu konuda da İslam da Zikir isimli bir kitap yazmıştır, nefsi terbiye eden, gönüllerde Allah aşkını, feyzini,muhabbetini arttıran zikir konusunda hocamız,bakın  neler demiştir ; "Zikrullah, göğüslere cila ve akıllara nurdur. Zikrullah, gönüllerin diriliğini getiren hayat ve sevgilimiz olan Allah'ımıza (c.c) kavuşmamızdır. Zikrullah ile gece uyanık kalıp, meşgul olmak amellerin en üstünü ve hallerin en güzelidir. Eğer Allah (c.c), seni zikri ve fikri ile uğraştırıyorsa ve bundan zevk duymakta isen sana müjde olsun ki, Allah (c.c) seni sevmiştir?"  (İslam'da Zikir sh:135)

Zikir çok büyük bir ibadettir.

İsterseniz burada bir hadis-i şerifi ifadeyle, sadece 'Kelime-i Tevhidin' faziletini, yüceliğini beyan etmiş olalım. Hz. Fahr-i Alem Efendimiz, semada, Miraç Gecesi bir alem seyrediyor. Öyle muazzam, öyle mutantan, öyle mükemmel ki, şu üzerinde yaşadığımız dünyadan yüz binlerce defa büyüktür.

Allah'ın Sevgilisi tasvir ediyor ve soruyor

"Ya Rabbi! Sen bunu hangi ulu'l azim peygamberin için hazırladım?" Cenab-ı Hak'tan: " Dünya hayatında Kelime-i Tevhit ile Beni zikreden kullarıma hazırladım" cevabını alıyor.

Yani zikrin, sadece kalbe, ruha, nefis dünyamıza değil, ukbaya da çok büyük faydaları var. Eğer bir insan Kelime-i Tevhid'e inanarak zikre devam ederse, hem vallahi hem billahi, (Ben kendi adıma yemin etmiyorum Resulullah'ın beyanı bu) onu cehennemin ateşi yakmaz. Bunda kimsenin şek ve şüphesi olmasın.

O bakımdan kardeşlerimize hassaten tavsiye ediyorum. Dilleri durmadan " La ilahe illallah" desin, "Allah" desin. Öyle kazançlı

Prof. Dr. Haydar Baş, "İslam'da Zikir" eserinde affedilmeye ve muhabbete vesile olan zikrullah hususunda şu bilgileri veriyor:

Her ibadetin birden yedi yüze kadar karşılığı, mükâfatı olduğu halde zikir böyle değildir. Zikrin karşılığı Allah'ın af ve mağfiretidir. Bu ise zikrin fazilet ve şerefine delildir. Bilindiği gibi savaş hali ölüme en yakın olduğumuz bir andır. Böyle tehlikeli ve hayatî bir anda zikrin emredilmesi, zikrullahın önemine, faziletine ve şerefine bir delildir. Demek ki en tehlikeli anlarda bile Allah'ın zikri dilden düşürülmeyecek, kalpten çıkarılmayacaktır.

En önemli şey Allah'ın zikridir. Bu zikir gaye ve istikameti belirlenmelidir ki, batıl ve faydasız şeyler uğruna insan hayatını feda etmesin. Bu bakımdan zikir her an gereklidir. Bilhassa harb zamanlarında, düşmanla karşılaşıldığında zafer kazanılması ancak dilin ve gönlün beraber zikretmesiyle mümkündür. Şehit olmak gayesiyle harb meydanına çıkıldığında da yine Allah'ın zikri dilden ve gönülden düşürülmemelidir ki, maksat hasıl olsun.

Enfal Suresi'nin 45. ayetinde, "Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtulabilesiniz" buyrulmaktadır. Şahadet mertebesine erebilmenin yegâne şartı ila-yı kelimetullah uğruna savaşmaktır. Bu da bir niyet ve niyeti ihlâsla birleştirme meselesidir. Bu ise Allah isminin bu âlemde yücelip hakim kılınması ile mümkündür.

"Kullarımdan velilerim, yarattıklarımdan sevdiklerim Beni zikredenlerdir ki, zikirlerine karşılık Ben de onları zikrederim." (Ahmed b. Hanbel, Müsned).

"Ey Âdemoğlu, sen Beni zikrettikçe Bana şükredersin, Beni unuttukça da Bana nankörlük edersin." (Heysemi Mecmau'z-Zevaid, c. 10, s. 79).

Zikir ehlini, Allah (c.c) sever. Ya kendisini zikretmeyenler için Allah (c.c) ne buyuruyor? İşte ayetler;

"Her kim, rahmanın zikrinden göz yumarsa biz, ona şeytanı musallat ederiz, artık bu, ona arkadaştır." (Zuhruf suresi 36)                

"Kalpleri, Allah'ın zikrine karşı kaskatı kalmış olanların vay haline! Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler."  (Zümer Suresi 22)

"Onlar (münafıklar) Allah'ı pek az zikrederler." (Nisa suresi 142)

"(Ey Resulüm) Bizim zikrimize arka çeviren, dünya hayatından başkasını arzu etmeyenlerden yüz çevir (onlara bakma)" (Necm suresi 29)

Ne diyelim Allah bizleri riyadan gösterişten uzak zikreden kullarından etsin

                                              ALAİDDİN ÖZKAR 08.03.2021